Trang chủ

Kính gửi toàn thể quí vị
Về Việc: Thông báo đóng cửa Hội Tâm Thần Việt Nam
Chúng tôi rất lấy làm hối tiếc xin thông báo cùng quí vị Hội Tâm Thần Việt Nam sẽ ngưng hoạt
động và đóng cửa Hội kể từ ngày 30/09/2023. Do đó Hội sẽ không nhận thêm thân chủ mới kể từ
ngày 15/5/2023.
Trong giai đoạn 4 tháng sắp tới, Hội sẽ tập trung vào việc hổ trợ và hướng dẫn các thân chủ của Hội
làm quen và thích ứng với các dịch vụ tâm thần tại địa phương.
Thay mặt Ban Chấp Hành và Nhân Viên Hội Tâm Than Việt Nam, chúng tôi xin được ngỏ lời cảm
ơn tất cả quí vị, đã yếm trợ và ủng hộ Hội về cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt hơn 35 năm vừa
qua.
Nay kính,

Please select language / Chọn Ngôn ngữ / 選擇語言